Hàng tháo xe kho bao zin 

1.máy bao êm giá 10tr

2.thùng xăng giá 5tr

3.yên giá 5tr

4.cặp bánh full 4tr5

5. gáo đèn 2tr

6. ghi đông cùm 2tr

7.xi nhan 1tr8

8. phuột sau 1tr2

9 phuột trước 4tr

10. gấp 2tr

9.